Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

REALIZOWANE PROJEKTY:

opis niedostepny

Styczeń  2019 - Grudzień 2021

Stowarzyszenie w styczniu 2019 r. rozpoczęło nowy, międzynarodowy projekt, którego liderem jest Science and Research Centre (Znanstveno-Raziskovalno Središč e Koper) z Koper w Słoweni, we współpracy z trzynastoma innymi uczestnikami pod nazwą "MICREATE - Dzieci migrujące i społeczności w zmieniającej się Europie" ("MICREATE - Migrant Children and Communities in a Transforming Europe") finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horizon 2020 (numer umowy grantowej 822664).


Ogólnym celem projektu jest stymulowanie włączania różnych grup dzieci migrantów poprzez przyjęcie podejścia skoncentrowanego na dziecku oraz ich integracji w sferze edukacji i na poziomie postulatów politycznych. W oparciu o potrzebę ponownego spojrzenia na politykę integracyjną z jednej strony i spójność ze szczegółowym celem programu naukowego z drugiej strony, projekt badawczy ma na celu kompleksowe zbadanie współczesnych procesów integracji dzieci migrantów w celu ich wzmocnienia. Projekt wychodzi z założenia, że kraje europejskie i ich systemy edukacyjne napotykają różnorodne wyzwania związane z rosnącą różnorodnością etniczną, kulturową i językową, a zatem ma na celu: 1) określenie istniejących praktyk integracji dzieci migrantów na poziomie regionalnym i lokalnym poprzez zbieranie danych i ich wtórną analizę; 2) analizę społecznych skutków tych programów integracyjnych poprzez prowadzenie studiów przypadków w dziesięciu krajach, w których zastosowane zostaną jakościowe i ilościowe badania, oparte o metodologię ukierunkowaną na dzieci; 3) rozwój narzędzi integracyjnych oraz identyfikację inwestycji społecznych, w szczególności w polityce edukacyjnej i systemach szkolnictwa, które mają na celu wzmocnienie pozycji dzieci.

Projekt, eksplanacyjny w swej naturze, służy rozwiązywaniu konkretnych problemów. Jego eksploracyjna część dotyczy głównie podejścia skoncentrowanego na dziecku, pozwalającego lepiej zrozumieć wyzwania integracji oraz potrzeby migrantów. Jednak wyniki badań eksploracyjnych zostaną wykorzystane do tworzenia narzędzi i polityki w sposób wyraźnie ukierunkowane na rozwiązywanie problemów - w celu stymulowania integracji migrantów, wzmocnienia pozycji dzieci migrantów i odkrycia ich umiejętności jeszcze w ramach (angażujących też ich) badań. Nastąpi to poprzez stworzenie Laboratorium Integracji i Laboratorium Polityki, w którym głos dzieci, wyniki badań terenowych i analiza badań zastanych zostaną przełożone na praktyki i środki, dostępne dla specjalistów i praktyków oświatowych, a także na ramy polityki integracji migrantów, bardziej ukierunkowanej na dziecko, aby stymulować ich włączenie społeczne i skuteczne zarządzanie różnorodnością kulturową.

Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horizon 2020 (numer umowy grantowej 822664).

 

 

 

opis niedostepny

Kwiecień 2019 - Grudzień 2019

Już po raz drugi Stowarzyszenie zostało organizacją partnerską w prowadzeniu Punktu Infrormacyjnego dla Obcokrajowców w Krakowie.
Punkt jest prowadzony przez Fundację Współpracy Polsko-Ukraińskiej U-WORK we współpracy z Fundacją Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja,Fundacją ONE WORLD - ONE HEART, Stowarzyszeniem Rodzin Wielokulturowych oraz naszą organizacją. Patronem medialnym jest portal “UAinKrakow.pl”. Zadaniem Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców jest realizacja następujących celów:

1. Zwiększenie wiedzy cudzoziemców na temat ich praw i obowiązków oraz kwestii związanych z życiem w mieście w obszarach:
- dostępu do edukacji,
- dostępu do służby zdrowia,
- dostępu do kultury,
- uzyskiwania specjalistycznych uprawnień, np. prawa jazdy, karty rowerowej dla osób niepełnoletnich,
- dostępu do pomocy społecznej i świadczeń socjalnych,
- dostępu do rynku pracy i równych warunków zatrudnienia, doradztwa personalnego czy zawodowego,
- dostępu do rynku mieszkaniowego,
- dostępu do interwencji kryzysowej, pomocy prawnej, adwokata, pomocy psychologicznej i in. w przypadku doświadczania nierównego traktowania, w tym przemocy i/lub dyskryminacji,
- pomocy w załatwianiu spraw życiowych, np. z zakresu legalizacji pobytu, uzyskaniu Karty Polaka, meldunku, PESEL, E-PUAP
- rejestracji dzieci, obywatelstwa, pozwolenia na pracę i in.,
- korzystania z możliwości podnoszenia własnej wiedzy i kompetencji, np. bezpłatnej i/lub płatnej oferty kursów językowych, kwalifikacyjnych, zawodowych.

2. Wzrost zaangażowania obywatelskiego cudzoziemców mieszkających w Krakowie oraz ich integracji z mieszkańcami miasta poprzez:
- wskazywanie możliwości włączania się w działalność grup społecznych i podejmowania aktywności obywatelskiej, pomoc w zrzeszaniu się i samoorganizacji,
- informowanie nt. działających w Krakowie organizacji i instytucji działających na rzecz migrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych,
- popularyzowanie wiedzy nt. eventów i wydarzeń kulturalno-oświatowych,
- popularyzację idei Budżetu Obywatelskiego,
- uniknięcie zjawiska “Expat Blues”.

3. Wzmocnienie działań informacyjno-promocyjnych w obszarze integracji cudzoziemców w Krakowie, w tym:
- obsługa skrzynki mailowej Punktu Informacyjnego, udostępnionej do obsługi cudzoziemców (
info@migrant.krakow.pl),
- obsługa dyżurnego telefonu ( 12 312 46 06) informacyjnego dla cudzoziemców w trakcie pełnionych dyżurów,
- obsługa FanPage na Facebooku Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców, stały kontakt z Referatem ds. Projektów Społecznych, Dialogu i Wielokulturowości w zakresie opracowywania treści do publikacji,
- dostarczanie plakatów oraz ulotek PIO do urzędów i instytucji obsługujących migrantów.

4. Obsługa w Punkcie informacyjnym minimum w językach: polskim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim.

Zapraszamy do Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców:
poniedziałek : 08:00 - 15:00
wtorek 14:00 -19:00
środa - 08:00 -13:00
czwartek 14:00 -19:00
piątek 08:00 - 13:00
sobota 10:00 - 14:00 ( druga oraz trzecia sobota miesiąca)
niedziela 10:00 - 14:00 ( trzecia niedziela miesiąca),

ulica Batorego 2/28 w Krakowie

Działanie jest finansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków.


opis niedostepny

Wrzesień 2018 - grudzień 2020

Stowarzyszenie zostało realizatorem zadań w ramach projektu "Małopolska przyjazna cudzoziemcom - wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich". W ramach projektu będziemy organizować wydarzenia kulturalno-integracyjne, wśród nich między innymi wielokulturowe kino plenerowe, dzień dziecka, gry miejskie, warsztaty i wycieczki. O planowanych wydarzeniach będziemy informować na naszej stronie internetowej i Fanpage'u.

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Bezpieczna Przystań

 

 


Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.